Biobanc

Presentació

El Biobanc IGTP-HUGTP es un establiment públic i sense ànim de lucre que acull vàries col·leccions de mostres biològiques. Es caracteritza per la seva base hospitalària i per treballar sota els compromisos ètics i legals que li són propis. La seva missió és fomentar la investigació bàsica i traslacional facilitant a la comunitat científica l'accés a les mostres i les seves dades associades.

El Biobanc va ser autoritzat pel Departament de Salut de la Generalitat el 15 d'abril de 2013 i  posteriorment inscrit en el Registre Nacional de Biobancs de l'ISCIII (B.0000643), fet que garanteix que el Biobanc compleix amb les garanties de traçabilitat, qualitat, i seguretat de dades, processos i mostres.

El Biobanc IGTP-HUGTP forma part de la Xarxa Catalana de Biobancs i de la Red Nacional de Biobancos  i es constitueix com una xarxa estable de cooperació científica cofinançada per l’Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) com una iniciativa del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Tríptic informació als investigadors de la Plataforma Red Nacional de Biobancos  

Objectius

L'objectiu del Biobanc de promoure la recerca biomèdica a partir d'obtenir, emmagatzemar i proveir mostres de teixit, de fluids i/o els seus derivats biològics en condicions òptimes i en compliment amb la normativa legal vigent, es desglossa en els següents objectius específics:

  • Captar i mantenir mostres d'alt interès científic (de donants sans, de malalties rares i patologies prevalents)
  • Facilitar l'accés a les mostres i dades als investigadors, alhora que es garanteix el compliment dels requisits científics i ètics exigibles
  • Ser un servei de suport tècnic als diferents grups d'investigació i/o serveis hospitalaris
  • Promoure la integració y harmonització de col·leccions de mostres
  • Afavorir la creació de col·leccions dins l'àmbit assistencial, especialment quan en un futur poden tenir una finalitat en recerca, protegint i assegurant el caràcter prioritari assistencial del donant
  • Garantir els drets dels donants, així com protegir la dignitat, identitat i tractament de dades de caràcter personal
  • Formar i difondre en l'àmbit hospitalari i d'investigació, les normatives legals que afecten a la manipulació de mostres en investigació

Banc de Tumors

Un dels recursos més importants en l'estudi del càncer són els teixits tumorals, així com els teixits controls (no tumorals). Precisament, l'objectiu del Banc de Tumors és obtenir i emmagatzemar aquestes mostres per oferir-les als investigadors i avançar en la millora del diagnòstic, pronòstic, prevenció i/o tractament del càncer.

El Banc de Tumors, creat al 2002, treballa sota uns criteris d'organització i de qualitat consensuats amb la Xarxa de Banc de Tumors de Catalunya, de la que forma part. El fons de conservació del Banc inclou mostres d'una gran varietat de teixits congelats i blocs de parafina, corresponents a diversos tipus de neoplàsies com limfomes, carcinomes, adenocarcinomes i metàstasis.

Presentacions dels Core Facility Seminars