Avís legal i política de privacitat

Fundació Institut de Investigació en Cièncias de la Salut  Germans Trias i Pujol (IGTP)

 • Domicili social: Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s/n, 08916 Badalona, Barcelona
 • Tel: (+34) 93 554 3050
 • Fax: (+34) 93 465 1472
 • E-mail: igtp@igtp.cat
 • Dades registrals: Inscrita al Registre de Fundacions #909
 • CIF: G G-60805462

Protecció de dades personals

Condicions generals d'ús

Limitacions d'us

L'accés a aquest lloc web té caràcter gratuït i la seva visualització no requereix prèvia subscripció o registre.

Els usuaris hauran d'utilitzar la informació d'aquest lloc web en compliment de la legislació aplicable en cada cas, respectant els drets de propietat intel·lectual de FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) o de tercers.

L'usuari no realitzarà, a través dels serveis que posa a la seva disposició la) cap acció que pugui causar danys o alteracions en els continguts, ni obstaculitzarà el bon funcionament del lloc web. No causarà problemes tècnics de cap índole, transferint elements susceptibles de portar virus informàtics o de danyar, interferir o interceptar de manera total o parcial el web.

En cap cas la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP  no serà responsable de l'ús inadequat d'aquest lloc web o dels seus continguts, o de les conseqüències que el dit ús pugui originar.

Limitació de responsabilitat

FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) o garanteix que les seves pàgines es trobin operatives, ni que els seus continguts siguin complets, exactes o fiables a tota hora. LIGTP reserva el dret a modificar en qualsevol moment, sense previ avís, els continguts d'aquest lloc web i les Condicions Generals d'Accés.

En cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, la

 FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) té el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de preavís l'accés al present lloc web, així com reservar-se el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici del qual procurarà posar-lo en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies així li ho permetin.

D'aquesta manera, s'exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc i dels seus serveis i la utilitat que els usuaris haguessin pogut atribuir al present lloc web.

Vincles o enllaços hipertextuals

Cap tercer podrà establir relació de framing entre les seves pàgines web i el present lloc web.

En relació amb els enllaços inclosos al present lloc web dirigits a altres llocs no gestionats per la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) aquesta institució manifesta que no exerceix cap control sobre els esmentats llocs, ni és responsable del contingut dels mateixos.

Els vincles que aquest lloc web pugui contenir s'ofereixen, únicament, a tall de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

Altres condicions

Les presents Condicions Generals d'Utilització i totes les relacions que s'estableixin entre l'usuari i la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) es regiran per la legislació espanyola.

La utilització del lloc web implica l'acceptació de les anteriors Condicions Generals d'Utilització.

Propietat Intel·lectual

La totalitat d'aquest lloc web i les parts que el componen es troben protegides per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

Els drets de propietat intel·lectual sobre els continguts d'aquest lloc Web pertanyen a la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) llevat d'aquells d'empreses amb què hagi firmat el corresponent contracte per a la provisió de continguts i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial.

L'exercici dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació dels continguts és exclusiu de la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP), sense perjudici de l'exercici per part de tercers del dret a citació.

L'usuari que accedeixi a aquest web no pot copiar, modificar, distribuir, transmetre, reproduir, publicar, cedir, vendre els elements anteriorment esmentats o crear nous productes o serveis derivats de la informació obtinguda sense citar expressament la seva procedència.

Únicament queda autoritzada la visualització i càrrega per a l'ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o a entitats.

Queda expressament prohibida l'alteració del contingut o estructura d'aquest lloc web per part de l'usuari sense el permís exprés i per escrit de la FUNDACIÓ PRIVADA FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP). Qualsevol utilització d'aquest lloc web o dels seus continguts contrària a la normativa vigent podrà ser perseguida.

Protecció de dades personals

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: Fundació Institut de Recerca en Ciències de la Salud Germans Trias i Pujol, a la Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles S / N, 08916 Badalona

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES: dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat

La Fundació Institut de Recerca en Ciències de la Salud Germans Trias i Pujol  (d'ara en endavant, l'"IGTP") l'informa d'acord amb el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), sobre la seva política de protecció de dades.

Som una fundació que té per activitat principal incrementar el coneixement científic per transformar-lo en una millor salut per a les persones, així com atenció mèdica dels pacients i a la comunitat.

Aquesta política de privacitat s'aplica al tractament de dades a través dels usuaris de la pàgina http://www.germanstrias.org [RM1] (d'ara en endavant, el "lloc web"). L'IGTP es reserva el dret de modificar aquesta Política de Privacitat i, en cas que s'hi introdueixen canvis materials, aquests es comunicaran a l'usuari perquè els pugui revisar abans de continuar utilitzant el lloc web. El fet de seguir utilitzant els nostres serveis després que publiquem o comuniquem qualsevol modificació en aquesta política de privacitat significarà que està d'acord amb els canvis.

1.  Informació que recaptem

L'IGTP obté les dades personals dels usuaris a través dels següents mitjans:

Petició d'Informació o contacte a través del formulari de Contacte /ca-contact/; cookies mitjançant /ca-index/

2.  Com es tracten les dades personals?

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, que pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran mentre duri aquest consentiment.

L'IGTP garanteix que totes les dades personals sota la seva responsabilitat es tracten d'acord amb el RGPD:

 • Tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat.
 • Recollits amb fins determinats, explícits i legítims.
 • Tractats de manera adequada, pertinent i limitada al que és necessari en relació als fins per als quals són tractats.
 • Exactes i actualitzats.
 • Mantinguts de manera que es permeti la identificació dels interessats, mai per a cap altre propòsit que no sigui amb la finalitat de mantenir el vincle amb la nostra institució.
 • Tractats de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals mitjançant l'aplicació de mesures tècniques o organitzatives adequades.

3.  Ús de les dades personals d'usuar

L'IGTP comunica als usuaris que les dades personals que ens facilitin s'incorporaran a una base de dades propietat de l'IGTP, situats a Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles S / N, 08916 Badalona, essent utilitzades amb la finalitat de comunicar-nos amb dels usuaris en relació a les consultes enviades a l'IGTP.

L'usuari és l'únic responsable de les dades que faciliti al lloc web. En cap cas seran facilitades a tercers i si, en un futur, l'IGTP desitgés utilitzar-les per a finalitats diferents de les aquí identificades, informarem a l'usuari d'aquestes noves finalitats i demanarem el seu consentiment amb caràcter previ.

L'IGTP utilitza cookies a la seva pàgina web. Per a més informació, consulteu la nostra Política de cookies.

Certes opcions del lloc web poden contenir condicions d'ús particulars amb previsions en [RM2] matèria de protecció de dades personals, que prevalen sobre aquesta política de privacitat. En aquest sentit, és important que l'usuari tingui present els següents advertiments:

4.  Compartir informació amb tercers

L'IGTP no facilitarà les dades dels usuaris a tercers. No compartirem informació personal, tret que tinguem el seu consentiment exprés i que considerem de bona fe que està permès per llei o que cal revelar-la de forma raonable per complir amb un procediment judicial, incloses, entre d'altres, cites per a un judici civil o penal, ordres judicials oltres revelacions obligatòries.

5.  Consentiment de l'usuari

L'enviament de les dades, mitjançant l'ús dels formularis electrònics habilitats per l'IGTP al lloc web o de missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l'usuari a través del lloc web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L'acceptació de l'usuari perquè les seves dades es tractin amb les finalitats referides en l'apartat «Ús de les dades personals d'usuaris» té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

En aquest sentit, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades a l'IGTP són veraces i es fa responsable de comunicar a l'IGTP qualsevol modificació d'aquestes.

6.  Seguretat de les dades

L'IGTP manté mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell adequat de seguretat segons el requerit en el RGPD i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del lloc web.

7.  Drets dels interessats

L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició i portabilitat de les seves dades personals. En aquest sentit, podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escaneig del DNI, dirigint-se a la Fundació Institut d'Investigació Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol en Carretera de Can Ruti, camí de les Escoles s / n, 08916 - Badalona (Barcelona), o bé a l'adreça de correu electrònic: dpd(ELIMINAR)@ticsalutsocial.cat

També tindrà el dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control.

8.  Modificació de la Política de Privacitat

L'IGTP es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels usuaris del lloc web. En qualsevol cas, el IGTP es compromet a informar prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l'usuari que procedeixi a llegir la Política de Privacitat del lloc web cada vegada que accedeixi.

9. Integritat de la Política de Privacitat

En el cas que qualsevol clàusula de la present Política de Privacitat s'anul·lés o es considerés nul·la, la resta de condicions no es veuran afectades, conservant plenament la seva validesa i vigència.

Privadesa

La primera vegada que l'usuari accedeixi al present web, el servidor de la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP) reenviarà al seu ordinador un fitxer denominat cookie. Una cookie és un petit arxiu de text que el navegador recull i emmagatzema mentre l'usuari navega per el web. D'aquesta manera, la FUNDACIÓ INSTITUT DE RECERCA EN CIÈNCIAS DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP pot conèixer determinada informació sobre la navegació de l'usuari per la seva pàgina, permetent-li adaptar la mateixa a les preferències de l'usuari en les seves següents visites.

En cas que l'usuari no desitgi rebre cookies durant la navegació, haurà de desactivar l'opció corresponent del seu navegador, de tal manera que impedeixi la instal·lació de cookies al seu ordinador.