HR Excellence in Research

El 22 d'agost de 2019, l'IGTP va rebre el premi "HR Excellence in research" d'EURAXESS, que permet al centre utilitzar el logotip d'HR Excellence.

El premi reflecteix el compromís de l'IGTP de millorar contínuament les seves polítiques de recursos humans d'acord amb la Carta Europea de l'Investigador i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors, especialment el seu compromís amb procediments de contractació justos i transparents.

Estratègia de la Comissió Europea per a Recursos Humans en Recerca (HRS4R)

L'Estratègia de la Comissió Europea per a Recursos Humans en Recerca (HRS4R) té l'objectiu principal d'assegurar que els centres de recerca d'excel·lència implementin i respectin els requisits de la Carta Europea dels Investigadors i el Codi de Conducta per a la contractació d'investigadors (a partir d'ara, s'anomenaran Carta i Codi) dins de les seves polítiques de recursos humans.

Aquesta iniciativa de la CE té com a objectiu promoure la formació, el desenvolupament professional i la mobilitat de tots els científics europeus. L'adopció de la carta i el codi per part dels centres de recerca europeus facilitarà el moviment a la zona de recerca europea i permetrà als investigadors seguir la seva carrera dins d'una estructura de carrera professional europea.

El premi HRS4R

El premi HRS4R de la Comissió Europea és un sistema de certificació dinàmic amb cinc fases clares que representen el PROGRÉS cap a la QUALITAT durant 12 anys.

L'IGTP es troba en la fase d'implementació de 3 fases, que dura 5 anys.

  1. El centre avala la carta i el codi i sol·licita el premi. El centre elabora la seva anàlisi de mancances i un pla d'acció. La CE avalua el pla d'acció i atorga permís per utilitzar el logotip. Aquesta etapa dura un any.
  2. El centre implementa el pla d'acció i realitza una avaluació interna al cap de 2 anys, revisa el pla i al cap de 3 anys més presenta els resultats a la CE.
  3. Avaluació externa amb visita al lloc.

IGTP i HRS4R

L'11 de desembre de 2017, l'IGTP va informar a la Comissió que s'havia compromès a aplicar els principis establerts a la Carta i el Codi en la seva política de recursos humans en la mesura que sigui legalment possible.

Durant el 2018, l'IGTP va constituir un Comitè HRS4R, va desenvolupar una política OTM-R i va preparar el seu Pla d'Accions per a la seva presentació a la CE.

La CE ha acceptat el pla d'acció i ha reconegut l'IGTP com una institució que treballa cap a l'excel·lència europea dels recursos humans.

L’IGTP està treballant per implementar el seu pla d'accions i continua treballant a través del procés HRS4R.

Consulta el Pla d’Accions de l’IGTP

Consulta el Calendari d’Accions de l’IGTP


HRS4R